Registrace nového preparátu

Registrace nového preparátu pro terapii plicní arteriální hypertenze – Revatio (Sildenafil)

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je označována skupina onemocnění charakterizována progresivním vzestupem plicní vaskulární rezistence, která vede k selhání pravé komory srdeční a následnému předčasnému úmrtí. Diky novým poznatkům v patofyziologii máme možnosti ovlivnit průběh tohoto závažného onemocnění.

Sildenafil je perorální selektivní inhibitor fosfodiesterazy 5, který metabolizuje cGMP. Díky tomuto mechanismu se zvyšuje intracelulární koncentrace cyklického guanosin-monofosfatu, který má vazodilatační účinek v plicním cévním řečišti.

V listopadu byla prezentována dlouho očekávaná studie SUPER (Sildenafil Use in Pulmonary Arterial HypERtension). V této dvojitě slepé, placebem kontrolované studii bylo randomizováno 278 pacientů se symptomatickou PAH (idiopatická plicní arteriální hypertenze, plicní hypertenze při systémovém onemocnění pojivové tkáně a korigované vrozené vady srdeční) k terapii sildenafilem 20, 40 a 80 mg 3 denně versus placebo po dobu 12 týdnů. Primárním end pointem byla změna ve vzdálenosti 6 minutového testu chůze (6MWT) ve 12 týdnu oproti baseline. Hodnoceny byly také : střední tlak v plicnici, deteriorace WHO klasifikace, klinické zhoršení. Pacienti, kteří ukončily 12 týden studie mohly vstoupit do dlouhodobé pokračující studie.

Oproti placebu došlo při 6 minutovém testu chůze ke zvýšení vzdálenosti o 45 m (20 mg), 46 m (40 mg) a 50 m (80 mg) v 12 týdnu, což dokumentuje následující graf.

změna 6MWT na začátku studie a po 12 týdnech

Všechny dávky sildenafilu vedly k poklesu středního tlaku v plicnici, vzestupu srdečního indexu a poklesu plicní vaskulární rezistence. Po 1 roce monoterapie sildenafilem došlo u 222 nemocných k prodloužení vzdálenosti při 6MWT o 51 m.

Sildenafil (Revatio) je dobře snášeny a tolerovaný preparát k terapii PAH. Vede ke zlepšení tolerance zátěže, což koreluje s 6 MWT, tak t i s hemodynamickými parametry.