Randomizovaná studie

přidávající inhalační Iloprost k Bosentanu u plicní arteriální hypertenze

Malé studie naznačují, že kombinovaná léčba může být efektivní pro nemocné s plicní arteriální hypertenzí (PAH)

Autoři studie sledovaly bezpečnost a efektivnost přidáním inhalačního iloprostu k bosentanu u pacientů s PAH. Jednalo se o randomizovanou, multicentrickou dvojitě slepou studii, ve které byl podán inhalační prostacyklin (v dávce a 5ug) nebo placebo k zavedené terapii bosentanem. Po 12 týdnech byl sledován klinický stav, 6 minutový test chůze (6 MWT) a hemodynamické parametry. Bylo randomizováno 67 pacientů s PAH. 55 % s idiopatickou PAH, 45 % sdruženou s PAH, 94 % pacientů bylo ve III. st. NYHA klasifikace a průměrnou hodnotou 6 MWT 335 m.

U pacientů, kterým byl podán iloprost došlo k zlepšení klinického stavu – o jeden stupeň v NYHA klasifikaci v 34 % vs. palcebo 6 %, což koreluje s průměrnými hodnotami 6 MWT , kde po 12 týdnech došlo k zvýšení v průměru o 30 m vs.o 4 m. v placebo skupině.

Tato studie prokázala dobrou toleranci, bezpečnost a efektivnost kombinované terapie inhalačního iloprostu a bosentanu.